Pistolskyttemärket

För erhållandet av pistolskyttemärket erfodras att skytt under kalenderår vid
tränings- eller tävlingsskjutning, anordnad enligt av Svenska Pistolskytte-
förbundets fastställda bestämmelser, visat följande prov på skjutskicklighet.

a) att i 3 precisionsserier mot pistoltavla, 25 m avstånd, 5 skott, 6 minuters
skjuttid ha uppnått i varje serie minst:

Vapengrupp
A
B
C
för bronsmärket
32
33
34
för silvermärket
38
39
40
för guldmärket
43
45
46

b) att i 3 tillämpningsserier antingen mot helfigur i frontställning eller helfigur,
närstrid, 50 m avstånd, 6 skott, utgångsställning stående 45%.

eller mot 1/6 figur front eller cirkelmål C 30 (30 * 27 cm), 25 m avstånd,
6 skott utgångsställning stående 45%, ha erhållit i varje serie:

för bronsmärket: 5 träff skjuttid 60 sek.
för silvermärket: 6 träff skjuttid 40 sek.
för guldmärket: 6 träff skjuttid Vgrp A och R 17 sek, Vgrp B och C 15 sek.
Eller erövrat standardmedalj i fältskjutning.

För erhållande av pistolskyttemärke i guld kan serierna under a och b
ersättas med följande prov.

Att två gånger ha i en skjutomgång, omfattande 3 serier mot pistoltavla 25 m,
5 skott, tid för första serien 2,5 min, för andra serien 20 sek och för tredje
serien 10 sek ha uppfyllt följande fodringar.

Vapengrupp A och R 121 poäng, B 127 poäng och C 130 poäng.

Brons och silvermärke kan erövras under samma kalenderår .Silvermärke
sedan bronsmärke först erövrats.Prov för guldmärke kan avläggas samma
kalenderår som silvermärket erövrats.

 

Lägre årtalsmärke

Innehavare av guldmärke, som under 3, resp. 6 och 9 år, oavsett om än i
följd eller inte, uppfyller guldmärkesfodringarna erhåller lägre årtalsmärke
med 1 resp. 2 och 3 stjärnor. Prov för lägre årtalsmärke får påbörjas året
efter det då guldmärket erövrats.

 

Högre årtalsmärke

Innehavare av lägre årtalsmärke med 3 stjärnor, som under 3 resp. 6 och 9 år,
oavsett om i följd eller inte, uppfyller guldmärkesfodringarna erhåller högre
årtalsmärke i brons resp.silver och guld. Prov får påbörjas året efter det då
lägre årtalsmärke med 3 stjärnor erövrats.

 

Högre årtalsmärke
i guld med stjärnor

Innehavare av högre årtalsmärke i guld, som under 3 resp. 6 och 9 år , oavsett
om i följd ellerinte, uppfyller guldmärkesfodringarna erhåller högre årtalsmärke
i guld med 1 resp. 2 och 3 stjärnor

 

Högre årtalsmärke
med krans

Innehavare av högre årtalsmärke i guld med 3 stjärnor, som under 3 år,
oavsett om i följd ellerinte, uppfyller guldmärkesfodringarna erhåller
årtalsmärket i guld med krans. Den som därefterunder 3 resp. 6 och 9 år,
oavsett om i följd eller inte, ånyo uppfyller guldmärkesfodringarnaerhåller
märket med 1 resp.2 och 3 stjärnor.

 

Högre årtalsmärke
med emaljerad krans

Innehavare av högre årtalsmärke i guld med krans med 3 stjärnor, som under
3 år, oavsett om i följd eller inte, uppfyller guldmärkesfodringarna erhåller
emaljerat årtalsmärke i guld med krans. Den som därefter under 3 resp. 6 och
9 år, oavsett om i följd eller inte, ånyo uppfyller guldmärkesfodringarna,
erhåller märket med 1 resp. 2 och 3 stjärnor.

 

Mästarmärket

Svenska Pistolskytteförbundets mästarmärke utdelas i tre olika valörer, brons,
silver och guld enligt samma tidsnormer som gäller för lägre årtalsmärket.
Innehavare av pistolskyttemärket i guld, som under 3 resp. 6 och 9 år, asvsett
om i följd eller inte, uppfyller nedanstående kompetensprov, erhåller
mästarmärket i brons resp. silver och guld. Prov för mästarmärket får påbörjas
året efter det då guldmärket erövrats.

De årliga kompetensproven omfattar
1. Tävlingsresultat i banskjutning.
2. Serier på egen skjutbana eller vid tävling.
3. Tävlingsresultat i fältskjutning.

Kompetensprov 1
Skytten skall ha uppfyllt en av följande tre prestationer.

a) I rikstävling på hemortens banor ha uppfyllt fodringarna
för rikstävlingsmedaljen.

b) Vid riks, nationell, landsdels eller kretstävling i banskjutning vid två
tävlingar ha uppnått lägst följande poäng.

Vapengrupp
6 serier
7 serier
8 serier
A
262
305
434
B
272
317
450
C
280
326
464

c) Vid riks, nationell, landsdels eller kretstävling i banskjutning ha uppnått
resultat lika med fodringarna för standardmedalj i brons.

Kompetensprov 2
Skytt skall ha uppfyllt en av följande prestationer.

a) Dels att i 5 precisionsserier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket
ha uppnått följande poäng.

Vapengrupp
Poäng per serie
A
45
B
47
C
48

Dels att i 5 tillämpningsserier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket,
erhållit 6 träffar i varje serie med följande skjuttider för tillämpningsserierna.

Vapengrupp
Tid per serie
A
12 sek
B
9 sek
C
9 sek
R
10 sek

b) Att 3 gånger ha i en skjutomgång, omfattande 3 serier mot pistoltavla,
avstånd 25 m, 5 skott, tid för första serien 150 sek, för andra serien 20 sek
och för tredje serien 10 sek, ha uppfyllt följande fodringar.

Vapengrupp
Poäng sammanlagt i en skjutomgång
A och R
126
B
132
C
135

De tre serierna i en skjutomgång skjuts i en följd med markering mellan
serierna. skjutställningen stående utan stödhand.

c) I tio 5 skotsserier mot snabbskjutningstavla, avstånd 25 m, tid 3 sek per
skott erhållit 49 poäng i vapengrupp B och C och 48 poäng i vapengrupp A.

Kompetensprov 3
Skytt skall vid riks, nationell, landsdels eller kretstävling i fältskjutning ha
uppnått resultat lika med fodringarna för standardmedalj i brons.

 

Mästarmärke i guld
med stjärnor

Innehavare av mästarmärket i guld, som under 5 resp.10 och 15 år, oavsett
om i följd eller inte,uppfyller fodringarna för mästarmärket, erhåller
påbyggnadsmärke med 1 resp. 2 och 3 stjärnor.Prov för påbyggnadsmärket
t får påbörjas året efter det mästarmärket i guld erövrats.

 

Elitmärket

Svenska Pistolskytteförbundets Elitmärke utdelas i tre olika valörer, brons,
silver och guld. Skjutningen som får utföras med av förbundet godkända
vapen, skall ske dels mot pistoltavla,dels mot snabbskjutningstavla enligt
följande grunder.

a) Fem 5 skotsserier mot pistoltavla, avstånd 25 m,tid 6 minuter per serie.

b)Fem 5 skottsserier mot snabbskjutningstavla, avstånd 25 m, tid 3 sek
per skott.

Fodringarna per serie är för:

Bronsmärke 45 poäng å tavla och 45 poäng å figur.
Silvermärke 48 poäng å tavla och 48 poäng å figur.
Guldmärke 49 poäng å tavla och 49 poäng å figur.

Endast ett märke kan under året erövras av skytt och märke av högre grad
endast av den som förut innehar märke av närmast lägre grad.

 

Fältskyttemärket

1. Prov för fältskyttemärke får endast avläggas av den, som under föregående
kalenderår uppfyllt fodringarna för pistolskyttemärke i brons och som har fyllt
15 år.

2. Fältskyttemärket förekommer i tre valörer brons, silver och guld samt i guld
med en, två eller tre stjärnor.

3. Märkesprov får avläggas vid riks, nationella, landsdels och kretstävlingar i
fältskytte.

4. Endast ett märke kan under åter erövras av skytt och märke av högre valör
endast avden som förut löst märke av närmast lägre valör.

5 .För att erhålla fältskyttemärket krävs att skytten vid tre olika tävlingar under
samma kalenderår uppfyller kraven för resp. märke, nämligen.

Antal träff i vapengrupp A.

Märke
6stn. 36tr.
7stn. 42tr.
8stn. 48tr.
9stn. 54tr.
10stn. 60tr.
Antal poäng i %
Brons
19
22
25
29
32
52
Silver
23
37
31
36
40
65
Guld
27
31
36
41
46
75

Antal träff i vapengrupp B och C.

Märke
6stn. 36tr.
7stn. 42tr.
8stn. 48tr.
9stn. 54tr.
10stn. 60tr.
Antal poäng i %
Brons
22
25
29
32
36
60
Silver
27
31
36
40
45
75
Guld
31
36
41
46
51
86

Antal träff i vapengrupp R.

Märke
6stn. 36tr.
7stn. 42tr.
8stn. 48tr.
9stn. 54tr.
10stn. 60tr.
Antal poäng i %
Brons
20
23
27
31
34
56
Silver
25
29
34
38
42
70
Guld
29
34
38
44
49
80

6. Innehavare av fältskyttemärke i guld, som under 3 resp.6 och 9 år,oavsett
om i följd eller inte, uppfyller fodringarna för detta märke, erhåller
påbyggnadsmärke med 1, 2 resp. 3 stjärnor.Prov för påbyggnadsmärke får
påbörjas året efter det fältskyttemärket i guld erövrats.